BPSK Kota Samarinda

Ketua BPSK Kota Samarinda : Asran Yunisran, S.E, S.H
Wakil Ketua BPSK Kota Samarinda : H. Syarkawi Darkasi, S.H, M.M